اولين معاينه بينايی

اگر کودک شما هيچکدام از علائم عيوب انکساري ويا ساير مشکلات بينايي را نداشته باشد،لازم است در سن  شش ماهگي وبار ديگر در سه سالگي مورد معاينه کامل سيستم بينايي قرار گيرد. بر طبق نظر انجمن اپتومتري آمريکا معاينه کامل کودک قبل از ورود به مدرسه موجب تشخيص بموقع و درمان قطعي هر گونه مشکل در سيستم بينايي مي گردد. بنابراين کودکان بدون علائم مشکلات بينايي بايد براي بار سوم قبل از ورود به مدرسه تحت معاينه کامل قرار گيرند.

 درصورت وجود هرگونه مشکل بينايي بعد از رفع فوري مشکل، کودکان بايد حداقل سا لي يک بار کنترل شوند.معاينات سالانه به اپتومتريست يا چشم پزشک اين امکان را مي دهد که نيازهاي جديد کودک را تشخيص وبه رفع آن ها اقدام نمايد. به علت رشد سيستم بينايي تعويض سالانه عينک منطقي به نظر مي رسد.

  مطمئن شويد که کودک شما سالانه توسط اپتومتريست يا چشم پزشک معاينه کامل گردد و معاينات غربالگري توسط مراقبين بهداشت مدارس اگرچه لازم است ولي کافي نيست.