انگیزه استفاده ازعینک

اگر کودک شما به عینک نیاز دارد ، اورا در خرید عینک شرکت دهید وسعی کنید عینک راحتی برایش درنظر بگیرید. این امر موجب افزایش انگیزه او دراستفاده از عینک خواهد شد. به او توضیح دهید که عینک برای دید واضح و مؤثر او،لازم است و از این پس او راحت تر خواهد توانست نوشته های تابلو و کتاب را ببیند و حتی راحت تر خواهد توانست با هم سالانش بازی کند. سعی کنید ،در زمان مناسبی به معاینه و تهیه عینک اقدام کنید .برخی از کودکان صبح ها و بعضی دیگر عصرها آمادگی معاینه دارند و زمانی که کودک شما خسته ، عصبانی و بدخو است ، وقت مناسبی برای قرار معاینه نمی باشد.