مواد معدنی واسيدهای چرب ضروری

مواد معدني اي كه در جذب آنتي اكسيدانها مؤثرند.

علاوه بر آنتي اكسيدانها، مواد معدني نيز براي سلامتي چشم ها مفيدند به عنوان مثال:

سلينوم (Se) ، جذب ويتامين E را تسهيل مي كند. آجيل ، مخمر و غذاهاي دريايي مانند صدف مقادير قابل توجهي سلينوم دارند.

روي (Zn) به جذب ويتامين A كمك مي كند، علاوه بر اين، روي جزيي از آنزيمي است كه تعداد راديكال هاي آزاد را كاهش مي دهد. طبق شواهد، روي چشم ها را در مقابل دژنراسيون ماكولا وشبكوري محافظت مي كند. روي در صدف دريايي ، همبرگر ، گندم و آجيل وجود دارد.

اسيدهاي چرب ضروري (چربيهايي كه بايد مصرف شوند):

براي بسياري از افراد، باور ضروري بودن چربيها براي سلامتي مشكل است. اسيدهاي چرب واحدهاي ساختماني چربيها هستند كه تعدادي از آنها ضروري ناميده ميشود، زيرا بدن به آنها نيازمند است و قادر به ساختن آنها نيست.

اسيدهاي چرب ضروري (EFAS) : از چربيهاي زنجيره اي غيراشباع ساخته ميشوند. دو نوع از آنها عبارتند از اسيدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 ، قسمت اعظم چربيهاي امگا 3 ، اسيد آلفالينولينك است و مشتقات آن عبارتند از: اسيد ايكوساپنتانوييك (EPA) و اسيد دوكوسا هگزانوييك (DAA) و تعدادي ديگر

قسمت اعظم چربيهاي امگا 6 ، اسيد لينولييك (LA) است و مانند اسيد آلفا لينولينك داراي مشتقاتي است ولي با بينايي چندان در ارتباط نيستند.

چگونه اسيدهاي چرب روي چشم ها اثر مي گذارند؟

اسيدهاي چرب ضروري با پيشرفت بينايي در نوزادان در ارتباط هستند. كمبود اسيدهاي چرب ضروري به ويژه امگا 3 ممكن است به اختلالات بينايي منتهي شود. مطالعات نشان مي دهند كه كمبودهاي طولاني مدت اسيدهاي چرب ضروري آسيب هاي ماكولايي و شبكيه اي (retinal/macular damage) را به دنبال دارد. طبق مطالعات منتشر شده اسيدهاي چرب امگا 6 با افزايش خطر دژنراسيون پيشرفته ماكولا در ارتباطند ولي اسيدهاي چرب امگا 3 نقش محافظتي در مقابل آن دارند. (به شرط آنكه نسبت دريافت اسيد لينولينك كم باشد) تحقيقات ديگر نشان مي دهند كه اسيد چرب امگا 3 ، خطر پيشرفت سندروم چشم خشك dry eye را كاهش ميدهد، طبق يافته هاي ديگر نيز اسيد لينولينك و اسيد گامالينولينك علايم چشم خشك را بهبود مي بخشند. بدن هر دو نوع اسيد چرب ضروري را به پروستاگلاندين ها تبديل مي كند. نقش پروستاگلاندين ها كمك به خروج مايع زلاليه و تنظيم فشار داخل چشمي است.
ويتامين A وC وE