اثرات كاربرد رايانه بر بينايی كودكان

   اين روزها ميليونها كودك در سرتاسر جهان از ريانه بري مقاصد آموزشي و تفريحي استفاده مي كنند بچه ها نيز مانند بزرگسالان ممكن است در هنگام استفاده از ريانه دچار ناراحتي هي چشمي ،خستگي ، تاري ديد و سردرد گردند اما بدليل ويژگيهي خاص كودكان آنها بيشتر از بزرگسالان مستعد بروز مشكلات ناشي از كار باريانه هستند.

   به اعتقاد پزشكان كودكاني كه به مدت طولاني از كامپيوتر استفاده مي كنند در معرض خطر نزديك بيني قرار مي گيرند. اگرچه 70% بزرگسالاني كه به دليل نگاه ممتد به صفحه مانيتور و كار طولاني مدت با كامپيوتر به علائم سندرم بينيي كامپيوتر مبتلا هستند تحقيقات نشان داده است كه كودكان بدليل ذيل بري ابتلا به ين سندرم مستعدتر هستند:
1- عدم توجه به مسائل بهداشتي و سلامت خود. ممكن است ساعتها در مقابل صفحه كامپيوتر بنشينند و بر آن تمركز كنند.

ميزان خودآگاهي كودكان بسيار اندك مي باشد آنها ممكن است يك كار لذت بخش را با تمركز زياد تا مدتها ادامه دهند تا ينكه بالاخره خسته شوند (مانند بازيهي ريانه ي )فعاليت طولاني بدون استراحت كافي مي تواند باعث يجاد مشكلاتي بري سيستم تطابقي چشم و در نتيجه آزردگي آن گردد.


2- عدم بيان مشكلات بينيي توسط كودكان و ناديده گرفتن آنها.

   كودكي كه دچار تاري ديد ناشي از نزديك بيني ، دوربيني يا آستيگماتيسم است ممكن است تصور كند كه همه همانطوري مي بينند كه او مي بيند.


3- يستگاههي كاري كامپيوتر اغلب متناسب با وضيعت بالغين طراحي مي شود و بري كودكان مناسب نمي باشد.

   از آنجييكه كودكان كوچك تر از والدين خود هستند بنابرين ميز هي كامپيوتري كه بري بزرگسالان ساخته شده بري آنها مناسب نيست و بنابرين آنها بيد به ميزان بيشتري نسبت به بزرگسالان سرشان را بالا بگيرند و ين مي تواند مشكلاتي را بري كاركرد توام چشمها با يكديگر بري آنها يجاد نميد علاوه بر ين بچه ها ممكن است بري دسترسي به صفحه كليد ويا چگونگي قرار دادن پاهيشان بر روي زمين مشكلاتي داشته باشند كه ين خود باعث يجاد ناراحتي در بازو ، گردن و يا پشت بچه ها مي گردد.

بري پيشيگري از سندرم بينايي كامپيوتر در كودكان بايد:

1- قبل از شروع مدرسه معينه كاملي از چشم كودكان از نظر ديد نقاط دور و نزديك صورت گيرد.
2- يستگاههي كاري كامپيوتر متناسب با وضيعت كودكان طراحي شود.
3- فاصله بين مانيتور و چشم كودك 70-45 سانتي متر توصيه مي شود. فاصله كمتر از 45 سانتي متر بري كودكان مضر است.
4- والدين بيد از رفتارهي كه بر مشكلات چشمي دلالت مي كند آگاه باشند از قبيل قرمزي چشم، مالش مكرر چشمها، سردرد، پوزيشن هي غير معمول، شكيت از تاري ديد و خستگي چشم.
5- استفاده از پوششهيمخصوص صفحه كامپيوتر.