نزديك بينی زودرس كودكان در اثر استفاده نادرست از كامپيوتر

 قرار گرفتن بيش از حد كودكان در برابر كامپيوتر باعث عوارض مختلفي مانند نزديك بيني زودرس، درد گردن، شانه و پشت مي شود.دكتر  براساس آخرين تحقيقات به عمل آمده، نقش و تاثير عوامل محيطي در ايجاد مشكلات بينايي در كودكان بيش از زمينه هاي ارثي است كه مي توان به مواردي چون قرار گرفتن نامناسب در برابر مانيتور كامپيوتر، نور نامناسب در محيط و قرار گرفتن در يك وضعيت ثابت در زمان طولاني اشاره كرد كه باعث عوارضي مانند نارسايي بينايي، چشم درد، خشكي چشم، سوزش و خارش چشم، استرس هاي ماهيچه اي چشم و مواردي چون دردهاي سيستم عضلاني گردن و شانه و اسكلتي بدن مي شوند تطابق پذيري زياد كودكان در شرايط محيطي نامناسب  مهمترين عامل در ايجاد نارسايي هاي چشمي است. راه هاي جلوگيري از اين مشكلات عبارتند از انجام معاينات اوليه چشمي در كودكان توسط اپتومتريست ها و چشم پزشكان متخصص، ايجاد شرايط محيطي مناسب مانند تنظيم نور مناسب براي محيط و هم سطح بودن چشم ها با بالاي مانيتور كامپيوتر، زاويه ديد مناسب نسبت به مانيتور به اندازه 15-10 درجه از بالا به سمت پايين، تنظيم فاصله مناسب از صفحه مانيتور در حدود 65-45 سانتيمتر، قرار گرفتن سر به شكل مستقيم و بالاتر از سطح كامپيوتر، عدم كشيدگي سر به عقب يا جلو كه خود باعث ايجاد خستگي، كشيدگي عضلات و عوارض شديد ماهيچه اي گردن و شانه مي شود.