مزايا و معايب

مزيت لازك نسبت به ليزيك در بيماران با نزديك بيني و آستيگماتيسم خفيف:

ميزان بافتي كه بطور موقت برداشته مي شود، 75% كمتر است.

نيازي به ميكروكراتوم نيست .

عوارض مربوط به ايجاد لايه با ميكروكراتوم در اين عمل وجود ندارد .


درمان عفونت در بيماراني كه به روش ليزك عمل مي شوند آسان تر است.


در بيماران مبتلا به خشكي چشم، لازك و PRK انتخاب هاي بهتري هستند

خطر بروز كدورت ديد (Haziness) در ليزك كمتر از PRK است.