انتخاب بيمار

  اعمال جراحي انکساري براي چه کساني مناسب است؟

    حداقل سن 18 سال و حد اکثر تا زماني که فرد آب مرواريد نداشته باشد.
    عدم تغيير  نمره عينك درشش ماه گذشته.
    ضخامت کافي قرنيه
    نزديک بيني 1.00- تا 10.00- ديوپتري (نزديک بيني و آستيگماتيسم همراه)
    دور بيني حداکثر تا 4.00+ ديوپتري
    عدم وجود كواتوكونوس (قوزقرنيه)و يا نامنظمي در سطح قرنيه
    عدم وجود بيماريهاي عمومي  نظير انواع روماتيسمِ، ديابت پيشرفته و نقص ايمني
    عدم حاملگي و شيردهي
    عدم وجود بيماريهاي  چشمي مثل گلوكوم (آب سياه) ، آب مرواريد، خشکي متوسط تا شديد چشم و بيماري تبخال چشمي،
    گشاد نشدن بيش از حد معمول مردمک چشم  در تاريکي

    داشتن توقعات واقعي از قابليت و توانايي‏هاي عمل جراحي تصحيح ديد.

 اعمال جراحي انکساري براي چه کساني مناسب نيست؟

     افرادي که بيماري قوز قرنيه و يا نامنظمي در سطح قرنيه اشان دارند.

    افرادي که ضخامت قرنيه کافي نداشته باشند.

    افرادي که بيماري تبخال چشمي داشته و يا دارند.

    افرادي که بيماري قند دارند.

    افرادي که آب مرواريد دارند.

    افرادي که اب سياه دارند.

    افرادي که سابقه بيماريهاي روماتيسمي و يا نقص ايمني را دارند.

    افرادي که خشکي چشم متوسط تا شديد دارند.

    افرادي که فقط يک چشم بينا دارند

     افرادي که مردمک چشم آنها در تاريکي بيش از حد معمول باز مي شود.

بايد دانست که عمل ليزيک يک عمل کاملا اختياري است و هيچگونه اجباري در انجام اين عمل وجود ندارد.