عوارض ومراقبت های بعد ازعمل

عوارض عمل:

عوارض عمل  دو دسته هستند. دسته اول عوارض خفيف و گذرايي هستند که اکثر افرادي که تحت عمل  قرار مي گيرند کم و بيش ممکن است آن را تجربه کنند. از اين نوع عوارض مي توان از افت کيفيت بينايي علي الخصوص در شب؛ مشکلات ديد شب مانند پخش نور و ديدن هاله در اطراف اشيا نوراني؛ سايه دار ديدن؛ خشکي خفيف چشم را  نام برد. اين دسته عوارض اهميت چنداني ندارند چرا که مشکل جدي را براي بينايي و چشم ايجاد نکرده و در عرض چندين هفته بهبود مي يابند.
دسته دوم عوارضي هستند که بسيار نادر هستند ولي مي توانند براي چشم و بينايي مشکلات جدي ايجاد کنند. از اين نوع عوارض مي توان از عفونت؛ التهاب غير عفوني؛ لک قرنيه؛ آستيگماتيسم نامنظم؛ خشکي شديد چشم؛ و مشکلات دائمي ديد شب نام برد. اگر در معاينات اوليه و انتخاب بيمار قبل از عمل دقت کافي صورت گيرد؛ از بسياري از اين عوارض پيشگيري مي گردد. در مورد عفونت و التهاب غير عفوني نيز اگر به موقع درمان شروع شود؛ عواقب به حد اقل مي رسد.

 «ما بيماري نداريم که مشکل بينايي اش با عينک و لنز قابل جبران نباشد و فقط نياز به جراحي  داشته باشد.»  حتي پس از جراحي  نيز ممکن است بيمار نياز به استفاده از عينک داشته باشد و قسمتي از شماره چشم او باقي بماند. احتمال ابتلا به عوارض جزيي نظير مبدل شدن فرد نزديک بين به دوربين ، ايجاد لکه قرنيه ، عفونت چشم ، تنگ شدن شبکيه و انسداد عروق چشمي ازجمله عوارض جراحي  است .