لازک

   LASEK Laser Epithelial Keratomileusis             

با آمدن لازک در سال 1999 بسياري از محدوديت‌هايي که به دليل نازکي قرنيه و مشکلاتي که برداشتن قرنيه به دنبال داشت، برطرف شد. لازک با استفاده از الکل، يا دستگاه (اپي‌ليزيک) انجام مي‌شود. در اين روش الکل 20 درصد را به مدت 20 ثانيه روي سطح قرنيه قرار مي‌دهند تا اتصالات لايه سست و لايه يا پوسته چشم (به ضخامت 50.270 ميکرون) برداشته شود و عمل ليزر انجام پذيريد. بعد از اتمام کار، اين لايه به محل اولش برگردانده مي‌شود.  درا تمام اين روش بعد از ليزر يک لنز تماسي روي قرنيه مي‌گذارند و 4 - 3 روز بعد از عمل، لايه برداشته‌شده ترميم مي‌شود.

در عمل لازك قسمت اصلي عمل کاملا شبيه به عمل PRK   مي با شد، تنها تفاوت در نحوه برداشتن سلولهاي پوششي سطح قرنيه است که با کمک الکل رقيق شده، سعي مي شود اين سلولها بصورت يک لايه پيوسته از قرنيه جدا و پس از تراش با ليزر مجددا اين لايه سلولي روي سطح قرنيه برگردانده شود. در اينجا نبايد ايجاد اين لايه سلولي را با ايجاد لايه FLAP   يکي گرفت. در عمل ليزيك لايه اي با ضخامت حدود ??? ميكرون برداشته مي شود که بسيار ضخيمتر از لايه سلولي در عمل لازکمي باشد.

عمل لازك نسبت به عمل ليزيك در دو روز اول سوزش و ناراحتي بيشتري دارد و بازگشت ديد كامل نسبت به ليزيك مدت زمان بيشتري طول مي كشد (تا لايه سطحي قرنيه كاملا التيام پيدا كند) اما در بيماراني كه شماره چشم آنها كم است و يا قرنيه نازكي دارند و يا فعاليت هاي ورزشي و شغلي خاصي دارند نسبت به ليزيك ارجحيت دارد.