مواد سازنده عدسي عينک

امروزه در بيشتر کشورهاي پيشرفته چيزي حدود 95 در صد عدسيهاي عينک از مواد پلاستيکي ساخته مي شود پلاستيک بدليل سبکي و ايمني ذاتي آن بطور کلي جايگزين شيشه شده و عنوان نخستين انتخاب براي مواد عدسيهاي عينک را بخود اختصاص داده است مقدار اندکي استفاده از شيشه بطور کلي مربوط به شيشه هاي داراي ضريب انکساري بالا (بالاتر از 1.8)و همچنين عدسيهاي فتوکروميک با ويژگيهاي خاص مانند شيشه هاي CPF شرکت corning مي گردد
اطلاعاتي که بطور معمول در مورد مواد عدسيهاي عينک منتشر مي شود عبارتند از :
1-ضريب انکسار
2- دانسيته
3-عدد Abbe
4- UV cut off point
اگر ضريب انکسار ماده اي مشخص باشد دو مورد ديگر از ويژگيهاي مواد سازنده عينک مانند عامل تغيير انحناء( CVF) و انعکاس از سطح آن ماده را که با ? نشان داده مي شود را مي توان بدست آورد
ضريب انکساري : ضريب انکساري نسبت سرعت يک طول موج مشخص نور در هوا به سرعت همان طول موج نور در محيط منکسر کننده نور مي باشد.
در حال حاضر در بريتانيا و آمريکا ضريب انکساري بر اساس طول موج خط d هليم ( با طول موج nm587.56)اندازه گيري مي شود در حاليکه در قاره اروپا بر اساس خط eجيوه (با طول موج nm546.07)اندازه گيري مي شود
توجه کنيد که ميزان ضريب انکساري با خط e جيوه بيشتر از d هليم مي باشد بنابراين وقتي که ميزان ضريب انکسارماده اي بر حسب خط e جيوه داده مي شود بنظر مي رسد که آن ماده ضريب انکساري بيشتري دارد.
ممكن است گاهي وقتها لازم باشد تا بدانيم چه ميزان تغيير در حجم و ضخامت يك عدسي خاص وقتي كه به جاي شيشه استاندارد كرون از ماده ديگري استفاده شود روي خواهد داد اين اطلاعات را از CVF مي توان بدست آورد CVFامكان مقايسه مستقيم ضخامت عدسيهاي ساخته شده از مواد مختلف با شيشه استاندارد كرون را فراهم مي آوردبراي مثال ماده اي با ضريب انكسار 1.70 داراي CVF=0.75 مي باشد كه اين بدين مفهوم مي باشد كه در صورت جايگزيني اين ماده بجاي شيشه كرون كاهشي معادل 25%در ضخامت عدسي روي خواهد داد.
يكي از استفاده هاي مهم CVF تبديل قدرت عدسي كه قرار است ساخته شود به معادل آن از جنس كرون است و اين كار بسادگي با ضرب قدرت عدسي در CVFآن ماده امكان پذير مي باشد براي مثال فرض كنيد ما مي خواهيم يك عدسي 10.00-ديوپتر را از ماده اي به ضريب انكسار 1.70 داشته باشيم معادل همين عدسي از جنس شيشه كرون ازضرب 10.00 × 0.75 كه مساوي 7.50-مي شود بدست مي آيد به عبارت ديگر استفاده از ماده اي به ضريب شكست 1.70 عدسي اي به قدرت 10.00-ايجاد مي كند كه از نظر ساير مشخصات شبيه يك عدسي به قدرت 7.50- از جنس كرون مي باشد.
ماده اي به ضريب شكست 1.60 داراي CVF=0.87 مي باشد . بنابراين ما انتظار داريم كه در صورت ساختن عدسي اي از اين ماده 13 %كاهش در ضخامت داشته باشيم و يك عدسي 10.00- ديوپتر از اين ماده مشابه يك عدسي به قدرت 8.75-از شيشه كرون مي باشد CVFيك ماده در واقع نسبت انكسار شيشه كرون به انكسار توسط آن ماده خاص مي باشد ( n-1 ) /0.523 و در واقع انحناءبدست آمده براي آن قدرت خاص از جنس شيشه كرون را با انحناءشيشه همان قدرت وقتي كه از جنس ماده مورد نظر ساخته شود را با هم مقايسه مي كند
عدسيهاي ساخته شده از مواد پلاستيكي با CR39 مقايسه مي گردند
يك استفاده عملي ديگر CVF تعيين ميزان تقريبي ضريب انكساري يك عدسي ناشناخته است كه بعدا در باره آن بحث خواهيم كرد.
دانسيته:
دانسيته يك ماده مشخص كننده ميزان سنگيني آن ماده مي باشد و مقايسه دانسيته موادمختلف مي تواند تغييرات احتمالي را كه ممكن است در اثر استفاده از يك ماده خاص در ساخت عدسي مورد نظر ما روي دهد را بيان مي كند دانسيته معمولا بر حسب گرم وزن يك سانتي متر مكعب از هر ماده بيان مي گردد دانسيته عدسيهايي كه از مواد داراي ضريب انكساري بالا ساخته مي شوند بيشتر از دانسيته شيشه كرون است اما براي مقايسه وزن عدسيهاي ساخته شده از مواد مختلف لازم است تا حجم را نيز در نظر بگيريم براي مثال اگر دانسيته ماده اي 3.0 ذكر شود اين بدين مفهوم است كه اين ماده 20%سنگين تر از شيشه كرون است
بطور كلي در صورتي كه كاهش ايجاد شده در حجم (كه از روي CVF   مشخص مي گردد)بيشتر از افزايش دانسيته باشد عدسي نهايي ساخته شده از شيشه كرون سنگين تر نخواهد بود براي مثال يك شيشه  CVF    باضريب شكست 1.802 حدود 0.63 است كه نشاندهنده اين است كه 35%كاهش حجم در مقايسه با شيشه كرون وجود خواهد داشت اما دانسيته اين ماده 3.7 است كه به مفهوم اين است كه اين ماده 48%سنگين تر از شيشه كرون در واحد حجم مي باشد ما مي توانيم پيش بيني كنيم كه شيشه داراي ضريب انكسار 1.802 چيزي حدود 15% سنگين تر از معادل آن كه از شيشه كرون ساخته شده است مي باشد.