فاکتورهاي انتخاب فريم

در يک طبقه بندي ساده صورتها به 7 گروه تقسيم مي شوند.
1- صورت بيضي که حالت ايده ال صورت است.
2- صورت عمودي که به شکل يک مستطيل عمودي در نظر گرفته مي شود.
3- صورت گرد که نسبت به صورت بيضي حلقوي تر است.
4- صورت مربع که صورت اين افراد کوتاهتر از حد طبيعي است.
5- صورت مثلثي که قسمت پاييني صورت پهن تر از بالا است.
6- صورت مثلثي برعکس که قسمت بالايي صورت پهن تر از قسمت پاييني صورت است.
7- صورت لوزي شکل که بخش مياني صورت از بخش بالايي و پاييني پهن تر است.
روش ديگري که براي تقسيم بندي صورت وجود دارد ترسيم يک صليب است به طوري که اگر صورت را به صورت خطي عمودي رسم کرده و محل ابروها را نيز با خطي افقي مشخص کنيم،يک صليب به دست مي آيد.هر چه خط افقي به سمت بالاتر خط عمودي رفته باشد صورت بلندتر به نظر مي رسد.
صورت بالانس صورتي است که محل ابروها طوري باشد که يک سوم صورت،بالاي ابرو و دو سوم صورت زير ابروها قرار گرفته باشد.براي چنين صورتي عينکهاي مختلف ،با مدلهاي مختلف،مناسب مي باشد.
در انتخاب فريم بايد ابعاد عمودي و افقي فريم،گردي و شکل صورت و رنگ قسمت جلوي فريم در نظر گرفته شود.براي حفظ زيبايي در صورتهاي بلند و در صورتهاي کوتاهتر بايد عمق عمودي فريم کوتاه باشد و استفاده از فريمهايي با رنگ يکپارچه( SOLID  ) از درازاي صورت مي کاهد چرا که ظاهراً خط ابرو را پايين مي آورد ولي فريمهايي که به صورت GRADIENT   هستند صورت را درازتر نشان مي دهد و براي صورت پهن مناسي مي باشد فريمهاي SEMIRIMLESS يا   RIMLESS    نيز براي صورتهاي پهن کاربرد دارند.
اگر فردي صورت متوسطي داشته باشد فريمي که 36-34 ميليمتر عمق دارد براي او مناسب است ولي يک صورت بلند،فريمي به عمق 40-38 و صورتي کوتاه به فريمي با عمق32-30 ميليمتر نياز دارد.
فاکتور بعدي فک پايين بيمار است.براي بالانس فريم با صورت بهتر است قسمت پاييني فريم با فک يا چانه مطابقت داشته باشد ولي استثنا هم داردمثلاً کسي که صورت مثلثي با قاعده پايين دارد اگر فريمي با RIM   تحتاني افقي انتخاب کند فک او پهن تر به نظر مي آيد بنابراين بهتر آن است که از فريم غير مربع استفاده کند.
نکته ديگر اينکه قابهاي فريم هر چه از دو طرف صورت بيرون بزنند چانه باريکتر به نظر خواهد آمد.بخش بالايي فريم بايد با شکل ابروها هماهنگ باشد.
هرچه RIM   تحتاني ضخيم و پهن در نظر گرفته شود مي توان بوسيله آن چروکهاي زير چشم را پوشاند.بطوري که مي توان گفت که با خطوط فريم مي توان چهره فرد را شاد،غمگين،جدي و ... نشان داد.
رنگ فريم
الف- اگر رنگ فريم از رنگ پوست تيره تر باشد صورت را کوتاهتر نشان مي دهد و برعکس فريم با رنگ روشن مخصوص صورتهاي کوتاه و پهن است.
ب- هنگام ارائه يک فريم فلزي براي کساني که موي قرمز،قهوه اي روشن و يا طلايي دارند مي توان قاب طلايي را پيشنهاد نمود.
ج- موهاي خاکستري يا جوگندمي با فريم نقره اي بيشتر جور در مي آيند افرادي که موي مشکي دارند از هر رنگي مي توانند استفاده نمايند.
د- قاب تيره لکه هاي پوست را بيشتر نمايان مي سازد و بنابراين در مورد افرادي که ناراحتي پوستي دارند انتخاب مناسبي نمي باشد.
ه- هرچه صورت ظريفتر و کوچکتر باشد براي انتخاب رنگ فريم بايد رنگ روشنتري انتخاب کنيم و قاب هم ظريفتر باشد.
و- هرچه صورت بزرگتر و خشن تر باشد رنگ قاب بايد تيره تر و خود فريم ضخيمتر باشد.

محل اتصال دسته به فريم
هر چه دسته در محل پايين تري متصل شده باشد صورت کوتاهتر به نظر مي آيد بنابراين در صورتهاي بلند مناسب است.
اگر دسته بالا برود قسمت بيشتري از صورت زير دسته خواهد بودو صورت بلندتر به نظر مي رسد در نتيجه،اين فريمها براي صورتهاي کوتاه مناسب ترند.
نکته ديگر اينکه هر چه دسته فريم نازکتر باشد صورت بلندتر به نظر خواهد رسيد پس اگر صورت بلندتر باشد بهتر است فريمي با دسته ضخيمتر انتخاب گردد.
صورتهاي نامتقارن(  ASYMETRIC   )
در اين صورتها يک چشم نسبت به خط مياني دورتر از چشم ديگر است يا به عبارت ديگر  P.D  تک چشمي در دو چشم با يکديگر مساوي نيست و يا ممکن است بعضي افراد يکي از چشمهايشان بالاتر از ديگري باشد چنين افرادي عادت کرده اند که سر خود را طوري کج کنند که چشمها در يک راسته قرار گيرند.حال اگر يک فريم را طبق روال طبيعي براي او فيت کنيم فريم روي صورت کج قرار مي گيرد.در افرادي که چنين مشکلاتي دارند بهترين راه تجويز فريمي تيره بدون تزئينات اضافي و هيچگونه جلب توجه است چرا که کج شدن آنها هيچ جلب توجه نمي کند و محسوس نيست.
رنگ پوست صورت
پوست روشن،هر رنگي از فريم را مي تواند انتخاب کند.
پوست زيتوني مي تواند از فريمهاي صورتي،قهوه اي،کهربايي و قرمز استفاده کند ولي فريمهاي زرد،طلايي و سبز مناسب اين پوست نمي باشند.
سرخ پوستان مي توانند فريم سبز،زرد و قهوه اي متاليک استفاده کنند و رنگ صورتي،نارنجي و قرمز مناسب آنها نيست.
تيره پوستان مي توانند صورتي،قهوه اي روشن و قرمز کهربايي انتخاب کنند و رنگ مشکي،خاکستري،قهوه اي تيره و متاليک مناسب آنها نيست.
شکل پل فريم و بيني افراد
اندازه ظاهري بيني بستگي به ميزان قابل رويت بيني در زير پل فريم دارد.براي بلندتر نشان دادن بيني بايد از قابي استفاده نمود که بخش بيشتري از بيني را نشان دهد.پلهاي ميله اي و سوراخ کليدي از اين نوع هستند.بيماري بافيت پل دو ميله اي اگر بيني کوچکي داشته باشد بيني او کوچکتر به نظر خواهد آمد.
پل سوراخ کليدي اگر رنگ تيره داشته باشد بيني را بلندتر نشان خواهد داد. کسي که مي خواهد از پل سوراخ کليدي استفاده کند در صورتيکه بيني بلند داشته باشد بايد از رنگ روشن استفاده نمايد.اين پل براي سياه پوستان وآسيائيان بهترازپل زيني است.
پل زيني براي اشخاص با بيني بلند مناسب است و در قسمت پايين تري قرار دارد که هر چه پايين آمدگي بيشتر باشد بيني کوتاهتر به نظر مي رسد.پل زيني روشن برعکس پل زيني تيره،بيني را بلندتر نشان مي دهد.
در بچه ها که بيني کوتاه دارند بهتر است پل بيني با رنگ روشن استفاده شود که اگر يک روکش رنگي از روي پل در طول فريم در قسمت          RIM     فوقاني امتداد يافته باشد ظاهر بيني بلندتر به نظر خواهد رسيد.
نقش فاصله بين مردمکي در انتخاب فريم
افرادي که    P.D    کوچک دارند بايد فريمي با پل روشن و دسته هاي بدون تزئين استفاده کنند. پل رنگي  SOLID    چشمها را از هم جدا و ظاهر چشمها را منحرف نشان مي دهد پس بهتر است اگر از فريم با پل رنگي استفاده مي کنيم اين پل باريک باشد.
در افرادي که    P.D    بزرگ دارند بهتر است از پل رنگ   SOLID     و دسته بدون تزئين استفاده شود زيرا تزئين موجود در دسته منجر به جدا شدن بيشتر چشمها مي شود.
شکل صورت  (  FACE FORM  )
رابطه اي بين محل مراکز اپتيکي در فريم و ميزان خميدگي جلوي فريم مي باشد اين خميدگي در جلوي فريم  FACE FORM    نام دارد چرا که دقيقاً با شکل صورت هماهنگ است اين خميدگي هم از نظر زيبايي و هم از نظر اپتيکي مهم است.
اگر اندازه    P.D     مريض برابر   P.D   فريم باشد هيچ خميدگي لازم نيست و فريم مستقيم جلوي صورت قرار مي گيرد.
اگر   P.D    شخص کمتراز   P.D    فريم باشد،فريم به داخل خم شود تامراکز اپتيکي يکسان شود.
برعکس اگر P.D    شخص بيشتر از  P.D   فريم باشد خميدگي روبه بيرون انجام مي گيرد ولي مورد اخير هم از نظر بينايي و هم از نظر اپتيکي معمولاً غير عملي است.