کاتاراکت

کاتاراکت عبارت‌ ‌ از كدر شدن‌ عدسي‌ چشم‌ است‌ وهنوز علتش روشن نيست. عدسي‌ رگ‌ خوني‌ ندارد و توسط‌ زجاجيه‌  تغذيه‌ مي ‌شود. اگر به عللي زجاجيه‌ تغذيه‌ مناسب‌ ‌ نشود، عدسي‌ ‌ نيز منبع‌ تغذيه‌ خود را از دست‌ خواهد دادومتغاقب آن ‌ شفافيت‌ وقابليت انعطاف‌ ‌ عدسي‌ كم‌ شده وکاتاراکت پيش مي آيد. کاتاراکت  ممكن‌ است‌ در يك‌ يا هر دو چشم‌ ايجاد‌ شود.ومهمترين علامت آن تار شدن ديد مي باشد.
  عوامل ايجادکننده کاتاراکت:
پيري (سيرطبيعي عمر)
مسموميت داروئي مثل کورتيکواستروئيدها
کمبود ويتامين  B1و  B2 وC
بيماريها مثل ديابت واووئيت
تغييرات فيزيکي مانند ضربه،اشعه(مادون قرمز)
علل ارثي
ابتلا به سرخچه دردوران حاملگي که سبب بروزکاتاراکت مادرزادي مي شود.
  درمراحل اوليه درمان خاصي ندارد و کنترل منظم و تعويض عينک در بهبود ديد مؤثر است .درمراحل پيشرفته تنها روش درمان جراحي است.