دکلمان رتين

دکلمان رتين کنده شدن پرده شبکيه(پرده حساس به نور چشم)ازسايربافت هاي چشم مي باشد که اگردراثرپارگي خودبخود رتين باشد، اوليه  واگربه علل معلومي باشد،ثانويه گفته مي شود.دکلمان رتين دراثر ضربه،يا کشش ويتره (زجاجيه)که ممکن است دراثر ميوپي ،يا خونريزي ويتره صورت مي گيرد،ايجاد مي شود ويک اورژانس چشمي مي باشد.
  علايم قابل توجه تاري ديد،مگس پران،ديدن جرقه هاي نوراني ومحدود شدن ميدان بينايي مي باشد. وازعلل ايجاد کننده احتمالي مي توان پيري،بيماري ديا بت،ميوپي بالا،سابقه خانوادگي،تومرهاي چشمي وعوارض برخي جراحي هاي چشمي را نام برد.
  دکلمان رتين اگر به ناحيه ماکولا که منطقه بينايي دقيق است ،کشيده شود،ديدمرکزي بيمار دچاراختلال بدون برگشت شده وبه کوري کامل يا نسبي منجر خواهد شد.
  درمان دکلمان با ليزر تراپي وجراحي صورت مي گيرد وپس ازدرمان نيز بيماربايد به محدوديت هاي توصيه شده توسط پزشک معالج  شامل مالش نکردن چشم ها ،دولا نشدن وپرهيزازسرفه شديد گردن نهد.