نزديك بينی

نزديک بينی نوعی عيب انکساری چشم بوده و زمانی ايجاد می شود که امواج نورانی موازی وارد شده به چشم به درستی و بر روی شبکيه متمرکز نمی شوند در اين نوع عيب انكساری امواج نورانی در نقطه ای جلو شبكيه متمركز می شوند وفرد برای ديد دور مشكل دارد.
علل،شيوع و عوامل خطر
نزديک بينی به علت بزرگ بودن طول فيزيکی چشم از طول اپتيکی آن ايجاد می شود که اين امر موجب تشکيل تصوير ( تار) در جلو شبکيه می شود.
شيوع نزديک بينی در هر دو جنس زن و مرد يکسان می باشد و افرادی دارای سابقه فاميلی نزديک بينی هستند بيشتر در معرض ابتلا می باشند.  بيشتر چشم های نزديک بين سالم هستند اما تعداد کمی از افراد با نزديک بينی بالا مبتلا به نوعی دژنراسيون شبکيه می گردند.
علائم
افراد نزديک بين اجسام نزديک را واضح می بينند اما هر چه اجسام دورتر می شوند از وضوحشان کم می شود و تنگ کردن شکاف پلکی به نوعی موجب احساس ديد واضح در اين افراد می شود.
نزديک بينی اغلب در سنين مدرسه مورد توجه قرار می گيرد. بچه های نزديک بين به راحتی کتاب را می بينند اما برای ديدن تخته سياه (يا سفيد) مشکل دارند.
نزديک بينی طی سال های رشد پيشرفت می کند و افراد مبتلا اغلب نياز به تعويض عينک يا کنتاکت لنز اصلاحی پيدا می کنند. رشد نزديک بينی هم زمان با توقف رشد در اواخر دهه دوم زندگی متوقف می شود.
علائم ديگر نزديک بينی شامل خستگی چشم و سردرد (غير معمول) می باشد.
درمان
استفاده از عينک يا کنتاکت لنز با نمره منفی موجب تمرکز امواج نورانی روی شبکيه واصلاح نزديک بينی می شود که درصورت استفاده از عينک فرد نزديک بين درجاتی از کو چکنمايی را تجربه خواهد کرد.
همچنين در صورتی که چشم فرد شرايط لازم را داشته باشد می توان با جراحی ليزری نسبت به درمان نزديک بينی اقدام نمود.
تشخيص به موقع نزديک بينی مهم است چرا که عدم توانايی ديدن دور می تواند روی شخصيت اجتماعی کودک و آموزش او تاثير مستقيم داشته باشد.
 عوارض
عدم استفاده درست از کنتاکت لنز می تواند به عوارضی مانند زخم قرنيه و عفونت منجر شود.
عوارض جراحی ليزری اگر چه معمول نيست اما بسيار جدی است و در مواردی دکلمان رتين (کنده شدن شبکيه) و دژنراسيون شبکيه گزارش شده است.
در صورت وجود علائم زير در افراد خانواده که حاکی از وجود مشکل بينايی يا چشمی است،با اپتومتريست يا چشم پزشک خود جهت معاينه هماهنگی نماييد.
مشکل در خواندن تخته سياه در مدرسه يا ديدن اجسام دور
نزديک گرفتن بيش از حد کتاب موقع مطالعه
تماشای تلويزيون از نزديک
ديدن جرقه های نورانی
ديدن اجسام شناور
ازدست دادن ناگهانی قسمتی از ميدان بينايی
پيشگيری
هيچ روشی برای پيشگيری از ايجاد نزديک بينی و پيشرفت آن وجود ندارد.مطالعه و تماشای تلويزيون نمی تواند سبب ايجاد نزديک بينی شود.
استفاده از عينک يا کنتاکت لنز نمی تواند از پيشرفت نزديک بينی پيشگيری کند و فقط حين استفاده با متمرکز کردن نور ورودی روی شبکيه ديد واضح را برای فرد استفاده کننده به ارمغان می آورد.