قوز قرنيه

 کراتوکنوس يک بيماري غيرالتهابي پيشرونده قرنيه است که درآن قرنيه نازکتر شده وبه شکل مخروط در مي آيد .تشخيص بيماري به علت پيشرفت کند آن مشکل بوده وبيشتر زمينه ارثي داشته وبا ميوپـي وآستيـگماتيـسـم همراه مي باشد.درموارد اوليه بيماري ،اصلاح ديد با عينک وعدسي تماسي نرم ميسر است،ولي با پيشرفت بيماري عدسي هاي تماسي سخت درمان انتخابي مي باشد.درموارد پيشرفته بيماري که با کدورت قرنيه همراه است،پيوند قرنيه لازم خواهد بود.