تنبلی چشم

 آمبليوپي باشيوع3-2درصد دربين جمعيت ،يکي از مشکلات بينايي است کــــه درصورت عدم درمان به موقع عواقب جبران ناپذيري را موجب مي شودعلــل عمده آمبليوپي عبارتنداز: انحراف چشمها(استرابيسم)،اختلالات انکــــساري و وجودهرگونه مانع در مسيرنوردر چشم (مثل کاتاراکت مادرزادي،افتادگي پلک وکدوت مرکزي قرنيه).
براي تشحيص به موقع آمبليوپـي معاينـه چشم ها در طي دوران حسـاس بينـايي(دوتاسه سالگي)توسط اپتومتريست يا چشم پزشک ضروري است.
اصول درمان به شرح زير است:
 كشـف علت زمينه‌اي و رفع آن، اصلاح عيوب انكســاري،درمــان جراحــي مناسب براي رفع موانع مسير نور در چشم .
 تقويت چشم مبتلا، بستن چشم سالم و تار كردن ديد چشم سالم كه بستن چشم سالم مؤثرتر ميباشد.