انحراف چشم


  استرابيسم عبارت از عدم هماهنگي عضلاني بين چشم ها مي باشد که موجب غيرهمسوشدن چشم ها مي شود. استرابيسم ممکن است دريک يا دوچشم،به طرف داخل يا خارج،به طرف بالا يا پايين باشد.استرابيسم موجب دوبيني وکم شدن ديد عمق ودرموارد تک چشمي ودرصورت عدم درمان منجربه آمبليوپي مي گـردد.
  هرگونه ناهماهنگي درحرکات چشم ها بعد ازشش ماهگي بايد مورد توجه قرارگيرد.همچنيــن درصــورت گزارش دوبينــي در کــودکــان بزرگتروالدين بايد نسبت به معاينه دقيق فرزندانشان اقدام نمايند.
  درمــان استــرابيســم مشابــه درمــان آمبليــوپي بوده وهدف ازدرمان،بهبود ديد،زيبايي ظاهري وبرقراري ديد واحد دوچشمي مي باشد.تجويزعينک تکديدودربعضي موارد دوديد ،تجويزمنشوروبينايي درماني پيشنهاد مي شود.
  درمان جراحي فقط براي زيبايي ظاهري مناسب است مگرآنکه پس ازبينايي درماني صورت گيرد.بعضي ازپزشکان قبل ازاقدام به جراحي شيوه تزريق ســم بوتوليســم به عضلات چشــم را امتحان مي کنند که دربرخي موارد کارساز مي باشد.