شبکه اپتومتری ايران - تلويزيون وبينايی

تلويزيون وبينايی

   عموم کارشناشان علم بينايي روي اين مسئله که تماشاي تلويزيون براي چشم ها بي ضرراست،اتفاق نظر دارند.البته محل تلويزيون بايد مناسب باشد و رعايت چند نکته ضروري است.
     بهترين وضعيت براي تماشاي تلويزيون چيست؟
    يک اتاق با نورمعمولي براي تماشاي تلويزيون مناسب است.نورزياد سبب کاهش کنتراست وتاري تصوير مي گردد.محل تلويزيون نبايد طوري باشد که موجب انعکاس يا خيرگي در صفحه تلويزيون يا اطراف آن گردد.لامپ هاي پرنوررنگي نبايد مورد استفاده قرارگيرد ونورمحيط بايد بي رنگ باشد.
    آيا تماشاي تلويزيون در اتاق تاريک کار درستي است؟
    وقتي اتاق تاريک است،کنتراست صفحه تلويزيون ومحيط بسيارزيادترازآني است که بينايي راحت ومؤثر باشد.درنور ملايم کنتراست بالاي نامطلوب به حداقل مي رسد.
   آيا تماشاي تلويزيون با عينک آفتابي،کاردرستي است؟
   اين کار درست نيست.عينک هاي آفتابي نوررا بيش ازحدلازم کم مي کنند.اگرنورتلويزيون،چشم شما را تحريک مي کند،با يک اپتومتريست يا چشم پزشک براي عينک مناسب مشورت کنيد.
 کودکان گاهي اوقات نزديک تلويزيون مي نشينند،آيا اين کاربه چشم آن ها آسيب مي رساند؟
   اگرچه تماشاي تلويزيون ازنزديک توصيه نمي شود،اين کار بي ضرر مي باشد.بهترين فاصله براي تماشاي تلويزيون حداقل پنج برابر عرض تصوير است.اگر کودک شما به تماشاي تلويزيون از نزديک علاقه مند است،بايد بينايي اوازنظر احتمال ابتلاء به ميوپي(نزديک بيني)،بررسي گردد.
    چند نکته در مورد تماشاي تلويزيون
   1-ازتنظيم تلويزيون خود و نصب درست آنتن مطمئن شويد.
   2-تلويزيون را در محلي قرار دهيد که از انعکاس وخيرگي توسط منبع هاي نور وپنجره ها جلوگيري شود.
   3-کنتراست وروشنايي صفحه تلويزيون را براي راحتي بيشتر تنظيم نماييد.
   4-تلويزيون را تا حد امکان در سطح چشم ها قرار دهيد.
   5-درصورت توصيه وتجويز عينک ازآن استفاده نماييد.
   6-حداقل ازفاصله پنج برابر عرض تصوير به تماشاي تلويزيون بپردازيد.