شبکه اپتومتری ايران - خواندن و بينايی

خواندن و بينايی

اگرچه حدت بينايي خوب لازمه خوب خواندن است ولي ممکن است خوب نبودن حدت بينايي تنها عامل مشکلات خواندن نباشد. اين مسئله اغلب مورد توجه قرار نمي گيرد.
  هشت مهارت بينايي براي خواندن راحت ضرورت دارد:
    1-حدت بينايي که با تابلو ديد انداره گيري مي شود وافراد سالم ديد10/10يا 20/20دارند ودرصورت وجود مشکل،معاينات کامل اپتومتري ضروري است.
    2-فيکساسيون بينايي که عبارت ازتوانايي به کارگيري صحيح چشم ها مي باشد.دونوع فيکساسيون وجود دارد،فيکساسيون براي يک سوژه ثابت و فيکساسيون براي يک سوژه متحرک
    3-تطابق که توانايي متمرکز کردن شعاع هاي نوراني برروي شبکيه،درديد نزديک مي باشد وتوسط عدسي چشم صورت مي گيرد.
    4-فيوژن دوچشمي که توانايي مغز براي ترکيب تصويرهاي رسيده ازهريک ازچشم ها و تبديل آن به تصويري واحد مي باشد.
    5-ديد بعد که يک فيوژن دوچشمي صحيح منجر به آن مي گردد.
    6-تقارب که توانايي چرخش چشم ها به سمت داخل،براي ديدن نزديک مي باشد.ضعف تقارب،موجب خستگي چشم ها بعد از مدت کوتاهي مطالعه مي شود و ممکن است منجر به دوبيني گردد.
   7-ميدان بينايي که توانايي ديدن محيط اطراف يک سوژه موقع فيکساسيون روي همان سوژه مي باشد.
   8-ادراک بينايي که مراحل مختلف تحريک بينايي به واسطه حافظه بينايي،منجربه آن مي گردد.
   درمان مشکلات خواندن :
    وقتي يک مشکل خواندن تشخيص داده مي شود،شايد علاوه ازتجويز عينک يا کنتاکت لنز،بينايي درماني نيز لازم باشد. بينايي درماني براي تقويت عضلات چشمي که درعملکرد مهارت هاي بينايي دخيلند،صورت مي گيرد.