شبکه اپتومتری ايران - ساختمان چشم وچگونگی بينايی

ساختمان چشم وچگونگی بينايی

قسمت سفيد كره چشم صلبيه Sclera ناميده مي شود .نور ازقرنيه Cornea كه بافتي شفاف است ،وارد چشم مي شود.
    قرنيه با تمركز نور موجب عبور آن از ميان مردمك  Pupil مي شود. مردمك دريچه گردوتاريكي است كه در مركز  عنبيه Iris     قرار دارد و به عنوان يك ديافراگم   (دوربين عكاسي)   ميزان نورعبوري را تنظيم مي نمايد. مردمك درتاريكي گشاد و در روشنايي تنگ مي گردد .
   عدسي چشم Lens در پشت مردمك قرار دارد .عضلات چشمي عد سي را براي متمركز كردن شعاعهاي نوراني بر  روي شبكيه Retina  (به خصوص هنگام مطالعه ) تنظيم مي كنند، که به اين عمل تطابق مي گويند.
  شبكيه از سلول هاي حساس به نور تشكيل شد ه است كه تصاوير نوراني رابه پيام عصبي تبديل واز طريق عصب  بينايي  Optic Nerve به مغز مي فرستد كه منجر به بينايي مي گردد.
    داخل حفره چشم از ماده ژله اي به نام زجاجيه Vitreus   پرشده است كه درحفظ كرويت چشم دخيل است .
   انحناي قرنيه، قدرت عدسي و طول كره چشم شما ، تعيين كننده چگونگي  بينايي شما هستند . اگر اين سه باهم هماهنگ  و متناسب باشند ، امواج نوراني به درستي در روي شبكيه متمركز شده و شما بينايي طبيعي و سالم خواهيد داشت .و اگر يكي از اين سه با دو تاي ديگر متناسب نباشد، امواج نوراني به درستي در روي شبكيه متمركز نشده و سبب ايجاد عيوب انكساري (نزديك بيني ، دور بيني ، آستيگماتيسم و پيرچشمي) خواهد شد .
   واحد اندازه گيري ميزان عيوب انكساري ، ديوپتري است كه عبارت ا ز قدرت كانوني عدسي اصلاح كننده ، لازم مي باشد.
    حدت بينايي با روند سالخوردگي متغير است و سلا مت عمومي نقش بسزايي در ميزان آن دارد .